โลโก้เว็บไซต์ เอกสารที่เกี่ยวข้อง KM RMUTL 2020 | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง KM RMUTL 2020


  1. ร่าง – คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) [[ ดาวน์โหลดเอกสาร: ร่างคำสั่ง KM ]]
  2. ร่าง – แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9) [[ ดาวน์โหลดเอกสาร: ร่างโครงการ ]]
  3. ขั้นตอนการจัดการความรู้ [[ ดาวน์โหลดเอกสาร: ขั้นตอนการจัดการความรู้ ]]
  4. ตัวอย่างแผน [[ ดาวน์โหลดเอกสาร: ตัวอย่างแผน ]]
  5. แบบฟอร์มบันทึกการเล่าเรื่อง [[ ดาวน์โหลดเอกสาร: แบบฟอร์มบันทึกการเล่าเรื่อง ]]
  6. แบบฟอร์มบันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ดี [[ ดาวน์โหลดเอกสาร: แบบฟอร์มบันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ดี ]]

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา