โลโก้เว็บไซต์ สถช. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถาบันเพื่อการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ภายในองค์กร ครั้งที่ 2/2566 | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สถช. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถาบันเพื่อการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ภายในองค์กร ครั้งที่ 2/2566

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 กรกฎาคม 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 130 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 คณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถาบันเรื่องการจัดทำแผนผังการปฏิบัติงาน (Flow-Chart) ครั้งที่ 2/2566 สนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้ภายในองค์กร ภายใต้แผนการจัดการความรู้ ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศ ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและแสวงหาความรู้ เพื่อนำกระบวนการการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม บุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน จำนวน 16 คน ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด)

 

ข้อมูล คณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
ภาพ จักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ, รัตนาภรณ์ สารภี
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา