โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการจัดการความรู้ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่ | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการจัดการความรู้ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 พฤษภาคม 2566 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 348 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          2 พฤษภาคม 2566 ที่ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กองการศึกษา จัดโครงการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและเกิดนวัตกรรมใหม่ในกระบวนการทำงาน
        การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการ การจัดการองค์ความรู้ และส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล อันจะส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษายุคใหม่ (Generation Z)และเกิดนวัตกรรมใหม่ในกระบวนการทำงาน  โดยมีตัวแทนคณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน
       ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
       ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ / แสงจันทร์ วงค์ขัดนนท์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา