โลโก้เว็บไซต์ เชิญชวนบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมส่งเรื่อง km สายสนับสนุน มทร.ล้านนา พ.ศ.2565 | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เชิญชวนบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมส่งเรื่อง km สายสนับสนุน มทร.ล้านนา พ.ศ.2565

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 มีนาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1860 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ให้ความสำคัญของการจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge Management หรือ KM) ซึ่งได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และนอกเหนือจากการจัดการความรู้ในระดับหน่วยงานแล้ว มหาวิทยาลัยยังได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดการความรู้ระดับบุคคล ซึ่งจะเป็นการพัฒนางานของตนเองแล้ว ยังสามารถนำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรต่อไปได้

 

มหาวิทยาลัย จึงขอให้บุคลากรสายสนับสนุนทุกท่าน ได้เขียนเรื่อง เรื่อง km สายสนับสนุน ที่อยากทำ อยากพัฒนาในงานของตนเอง ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4  และให้ถือว่าการจัดการความรู้เป็นภาระงานของสายสนับสนุนทุกคนที่จะต้องทำในการจัดการความรู้ของงานตนเอง ซึ่งหากเรื่องไหนผ่านการพิจารณาคัดเลือกที่จะพัฒนาขยายผลในมิติมหาวิทยาลัย จะได้รับรางวัลและทุนสนับสนุนในการสร้างขวัญกำลังใจในการพัฒนางานต่อไป โดยสามารถจัดส่ง ได้ที่สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนผ่านเว็บไซต์โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา URL https://forms.gle/cLfXN1hQEw6vrVyj9 ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

 

 

ดูผลการส่ง

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา