โลโก้เว็บไซต์ [[บทความแนวปฏิบัติที่ดี 2564]] ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน - แนวปฏิบัติที่ดีในการขอเอกสารและการชำระเงินค่าออกเอกสารหลักฐานการศึกษาออนไลน์ | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

[[บทความแนวปฏิบัติที่ดี 2564]] ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน - แนวปฏิบัติที่ดีในการขอเอกสารและการชำระเงินค่าออกเอกสารหลักฐานการศึกษาออนไลน์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 สิงหาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1464 คน

(56) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ชื่อผลงาน “แนวปฏิบัติที่ดี” แนวปฏิบัติที่ดีในการขอเอกสารและการชำระเงินค่าออกเอกสารหลักฐานการศึกษาออนไลน์

หน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ชื่อ-สกุล ผู้นำผลงาน นายศักดิ์สิทธิ์ เป็งอินทร์, นายจิรวัฒน์ แก้วรากมุข, นายวีรภัทร กันแก้ว, นางสาวแสงจันทร์ อนนทยี, นางสาววิไลพร สายทอง, นายเกรียงไกร พงศ์ปวน

ประเภทผลงาน  ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน

 

บทสรุป 

  1. เพิ่มแนวปฏิบัติการชำระเงินค่าออกเอกสารหลักฐานการศึกษาเป็นแบบออนไลน์ รองรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน กรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  2. การชำระเงินค่าออกเอกสารหลักฐานการศึกษาออนไลน์ เป็นการบริการแบบ One stop service อย่างเต็มรูปแบบครบทุกกระบวนการ ตั้งแต่ขอเอกสาร ชำระเงิน และจัดส่งเอกสาร
  3. ลดปริมาณกระดาษที่ต้องใช้พิมพ์คำร้องหรือใบชำระเงิน เนื่องจากปัจจุบันมีการประสานงานกับธนาคาร และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในการแสดงแถบบาร์โคด คิวอาร์โคด เพื่อใช้ชำระเงิน
  4. ลดเวลาในการเดินทางขอเอกสารการศึกษา โดยสามารถทำในระบบออนไลน์ได้ครบทุกขั้นตอน
  5. เพิ่มช่องทางการขอเอกสารสารการศึกษาออนไลน์ จากของเดิมที่ขอเอกสารหลักฐานการศึกษาและการชำระเงินได้ต้องทำที่มหาวิทยาลัยเท่านั้น เพื่อให้ผู้มาใช้บริการมีช่องทางที่หลายหลาย มีความสะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น
  6. สร้างคู่มือการใช้งาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนรู้แนวปฏิบัติงานแบบใหม่ให้กับผู้มาใช้บริการ

 

 [[บทความแนวปฏิบัติที่ดี 2564]] ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน - แนวปฏิบัติที่ดีในการขอเอกสารและการชำระเงินค่าออกเอกสารหลักฐานการศึกษาออนไลน์

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา