โลโก้เว็บไซต์ [[บทความแนวปฏิบัติที่ดี 2564]] ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน - แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

[[บทความแนวปฏิบัติที่ดี 2564]] ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน - แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 สิงหาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 308 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ชื่อผลงาน “แนวปฏิบัติที่ดี” แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

หน่วยงาน กองคลัง

ชื่อ-สกุล ผู้นำผลงาน นางสาวสุปราณี ฟังเย็น, นางนงค์เยาว์ บัวทอง, นางสาวธิดาพร ขอนปง, นางผุสชา กาตะโล, นางสาวณิชกานต์ ธาตุอินทร์จันทร์, นางสาวดวงรัตน์ คำแดง, นางสาวคัทรียา ไชยน้อย

ประเภทผลงาน  ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน

 

บทสรุป 

แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้สนใจเข้าใจถึงหลักเกณฑ์และสิทธิการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เดินทางไปราชการ ตลอดจนขั้นตอนการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเป็นไปอย่างเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ค่ำสั่งและหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่ทางราชการกำหนด ช่วยลดและป้องกันมิให้เกิดความผิดพลาดในการเบิกจ่าย อีกทั้งเพื่อให้การจัดทำหลักฐานการขอเบิกจ่ายและการปฏิบัติงานในเรื่องการตรวจสอบใบสำคัญเป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน รวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้เดินทางและผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อราชการโดยรวม

 

 [[บทความแนวปฏิบัติที่ดี 2564]] ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน - แนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา