โลโก้เว็บไซต์ เอกสารประกอบโครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ พัฒนางานประจำผ่านกระบวนการจัดการความรู้ KM Day RMUTL 2018 | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เอกสารประกอบโครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ พัฒนางานประจำผ่านกระบวนการจัดการความรู้ KM Day RMUTL 2018

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 พฤษภาคม 2563 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 651 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

โดย กองบริหารงานบุคคล

เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2561

 

สาระสังเขป

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานจัดการความรู้ ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำเสนอในการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ พัฒนางานประจำผ่านกระบวนการจัดการความรู้ KM Day RMUTL 2018 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561

 

ประเด็นการจัดการความรู้ มีดังนี้

 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
 • เทคนิคการเขียนหนังสือภายใน และหนังสือภายนอก
 • การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุนวิชาการ การเขียนโครงการวิจัยอย่างไรถึงได้ทุนสนับสนุน
 • การเรียนการสอนแบบเน้นปฏิบัติโดยเครื่องมือ STEM Education
 • การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานสู่แนวทางปฏิบัติที่ดีของสำนักงานรอธิการบดี
 • เทคนิคการเขียนและการจัดทำเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอน
 • แนวทางการนับจำนวนบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโดยใช้เทคโนโลยี RFID
 • แนวทางการจัดซื้อและติดตามรายการวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
 • เทคนิคการจัดระบบแฟ้มเสนองาน
 • การจัดการความรู้สารสนเทศเพื่อพัฒนาบริการ
 • ระบบจัดเก็บเอกสารทะเบียนประวัติพนัหงานในสถาบันอุดมศึกษา
 • แนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านทรัพยฺสินทรางปัญญา: การจดทพเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
 • การเขียนแบบเสนอขออนุมัติโครงการทางวัฒนธรรม
 • การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนบัณฑิตนักปฏิบัติ
 • การจัดทำข้อตกลงและการประเมินผลการปฏิบัติราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
 • การจัดการองค์ความรู้ด้านงานวิจัย และบริการวิชาการ สวก.ปี 2561
 • การจัดการความรู้ด้านการวิจัยในชั้นเรียน
 • การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนในรูปแบบ CDIO
   

[ ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ ]

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา