โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มทร.ล้านนา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
จันทร์ 31 สิงหาคม 2563

ขอนัดหมายการประชุมคณะกรรมการ KM ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ะแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อสรุปเป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ผ่านระบบ MS.Team ครับ ทั้งนี้จะแจ้งหนังสือเชิญเป็นทางการผ่านหน่วยงานไปครับ ขอบคุณครับ   คลิกที่นี่ [ >> อ่านต่อ


ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มทร.ล้านนา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
ศุกร์ 29 พฤษภาคม 2563

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้ในองค์กร มทร.ล้านนา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ จากการประชุมในห้องประชุมปิดตามปกติ เป็นระบบออนไลน์สื่อสารสองทาง เพื่อลดความสุ่มเสี่ยงในการชุมนุมของประชากรจำนวนมาก หรือจนกว่าเหตุการณ์จะกลับมาเป็นปกติ ตามแนวนโยบายด้านสาธารณสุข และการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Social Distancing) รับมือวิกฤติการณ์โควิด-๑๙ ของชาติและประชาคมโลกขณะนี้ ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินงานฯ ร่วมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ... >> อ่านต่อประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มทร.ล้านนา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
พุธ 11 มีนาคม 2563

วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้ในองค์กร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ติดตามการดำเนินงานจัดทำคำสั่งแต่งตั้งของคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ของแต่ละหน่วยงานสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๑ รวมถึงการเสนอขออนุมัติโครงการการจัดการความรู้ (KM) เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ของหน่วยงาน เพื่อดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดการความรู้ ในองค์กรตามแผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้า... >> อ่านต่อ


ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มทร.ล้านนา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
พฤหัสบดี 16 มกราคม 2563

วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มทร.ล้านนา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยได้รับเกียรติจากรศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม และ ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ในฐานะประธานคณะการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร เป็นผู้ชี้แจงแผนการดำเนินงาน ตลอดจนกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมในหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สอดคล้... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา