โลโก้เว็บไซต์ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ RMUTL KM CoP TALK 2564 | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ RMUTL KM CoP TALK 2564


 
CoP TALK: การผลิตบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ

วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2564
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams

ลงทะเบียนที่นี่

  •   
 
CoP TALK: การส่งเสริมเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรม และผลงานบริการวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ

วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2564
เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams

ลงทะเบียนที่นี่

  •   
 
CoP TALK: การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย

วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2564
เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams

ลงทะเบียนที่นี่

  •   

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา