โลโก้เว็บไซต์ ระบบรับข้อเสนอโครงการ KMD ประจำปี 2567 | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ระบบรับข้อเสนอโครงการ KMD ประจำปี 2567


 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจึงขอเชิญชวนบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมส่งข้อเสนอโครงการ "การพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรสายสนับสนุน มทร.ล้านนา" ประจำปีงบประมาณ 2567 ภายใต้โครงการ "การจัดการความรู้ (KM) เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีงบประมาณ 2567  จำนวน 40 ทุนๆ ละ 3,000 บาท ผ่านระบบ KM RMUTL 
ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

 

 

 

  •  

ระบบรับข้อเสนอโครงการกิจกรรม
"การจัดการความรู้ตามแผนการจัดการความรู้หน่วยงาน มทร.ล้านนา"
ประจำปี 2567

 

  •  

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา