โลโก้เว็บไซต์ แนวปฏิบัติที่ดี | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แนวปฏิบัติที่ดี


ปี 2563

หน่วยงาน

บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ดี

เขตพื้นที่ตาก

 • แนวปฏิบัติที่ดี

เขตพื้นที่พิษณุโลก

 • แนวปฏิบัติที่ดี
เขตพื้นที่เชียงราย
 • แนวปฏิบัติที่ดี
เขตพื้นที่น่าน
 • แนวปฏิบัติที่ดี
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
 • แนวปฏิบัติที่ดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
 • แนวปฏิบัติที่ดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • แนวปฏิบัติที่ดี
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
 • แนวปฏิบัติที่ดี
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • แนวปฏิบัติที่ดี
สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 • แนวปฏิบัติที่ดี
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
 • แนวปฏิบัติที่ดี
กองบริหารงานบุคคล
 • แนวปฏิบัติที่ดี
กองกลาง
 • แนวปฏิบัติที่ดี
กองคลัง
 • แนวปฏิบัติที่ดี
กองนโยบายและแผน
 • แนวปฏิบัติที่ดี
กองพัฒนานักศึกษา
 • แนวปฏิบัติที่ดี
กองประชาสัมพันธ์
 • แนวปฏิบัติที่ดี
กองพัฒนาอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
 • แนวปฏิบัติที่ดี
ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา
 • แนวปฏิบัติที่ดี
สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
 • แนวปฏิบัติที่ดี
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
 • แนวปฏิบัติที่ดี
สำนักงานตรวจสอบภายใน
 • แนวปฏิบัติที่ดี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
 • แนวปฏิบัติที่ดี
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
 • แนวปฏิบัติที่ดี

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา