โลโก้เว็บไซต์ แนวปฏิบัติที่ดี | โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แนวปฏิบัติที่ดี


ปี 2563

หน่วยงาน

บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ดี

เขตพื้นที่ตาก

เขตพื้นที่น่าน

เขตพื้นที่พิษณุโลก

เขตพื้นที่เชียงราย
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • [ ด้านการจัดการเรียนการสอน (docx) (pdf) ]
 • [ ด้านการวิจัย (docx) (pdf) ]
 • [ ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน (docx) (pdf) ]
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน
สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
กองบริหารงานบุคคล
กองกลาง
กองคลัง
กองนโยบายและแผน
 • ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน  (docx) (pdf)
กองพัฒนานักศึกษา
 • ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน
กองประชาสัมพันธ์
 • ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน (docx) (pdf)
กองพัฒนาอาคารสถานที่ 
 • ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา
 • ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน (docx) (pdf)
สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
 • ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน  (docx) (pdf)
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
 • ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน (docx) (pdf)
สำนักงานตรวจสอบภายใน
 • ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
 • ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน (docx) (pdf)
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
 • ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน (docx) (pdf)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา