Feed on
Posts
Comments

ผม อ ศุภชัย  อัครนรากุลในฐานะหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ มทร.ล้าน ภาคพายัพ เชียงใหม่ ได้มีโอกาสจัดอบรมให้ความรู้ด้าน ประกันคุณภาพการศึกษา ให้แก่ บุคลากรของ 4 คณะฯ และ 2 กองฯ ที่อยู่ภายใน มทร.ล้าน ภาคพายัพ เชียงใหม่ โดย ก่อนการออบรมนั้น ผมได้มีการประสานงานกับท่านผู้บริหารของ   4 คณะฯ และ 2 กองฯ ซึ่งทำให้ไม่เกิดการทับซ้อนของการจัดอบรม ทำให้ประหยัดงบประมาณ และสามารถสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นได้อย่างทั่วถึงพอสมควร ดังนั้นการที่เราสามารถพูดคุยกันบ่อยๆและมีกำหนดสิ่งที่ทำชัดเจนก่อนการกระทำงานใด ผมว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยเราให้ประสบความสำเร็จได้ ดี

ความยาวประมาณ 6 นาทีครับ รวมตั้งแต่การตั้งชื่อบทความ การเขียนเนื้อหาลงไป การจัดรูปแบบ การแทรกภาพ การแทรกไฟล์ให้ดาวโหลด การใส่คำสำคัญ และการเผยแพร่บทความครับ ถ้าเห็นไม่ชัดก็ดาวโหลดไฟล์ไปเปิดดูได้ครับ

ไฟล์ต้นฉบับสำหรับดาวโหลดไปเปิดดูครับ

แนวคิดการพัฒนาองค์กร หน่วยงานทางวิชาการ  think-how-to-think-learn-how-to-learn-2

หมวดข้อมูลที่จำเป็นสำหรับงานพัฒนาการจัดการศึกษาของ มทร ล้านนา

FILE 1 การทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนางานคณะ   howtodesignstrategicplanning.ppt

FILE 2 การเป็นผู้ให้บริการที่ดี  howtobegoodserviceprovider 

FILE 3 ภาวะผู้นำและการบริหารการเปลี่ยนแปลง leadershipsandchangemanagement

FILE 4 แนวคิดเรื่ององค์กรแห่งการเรียนรู้  e0b8a3e0b8a8-e0b894e0b8a3-e0b88ae0b899e0b8b0-e0b881e0b8aae0b8b4e0b8a0e0b8b2e0b8a3e0b98c-2-2

File 5Learning how to think think-how-to-think-learn-how-to-learn-22

File 6 การเรียนรู้เรื่องการทำ KM ในองค์กรone_page_summary-gussun21

 

ทิศทางการจัดการศึกษาของมทร.ล้านนาดำเนินการตาม:

นโยบายของท่านอธิการบดีชัยยง เอื้อวิริยานุกูล

ข้อเสนอแนะของนายกสภามหาวิทยาลัยที่มอบให้มทร. ล้านนา วันที่ 22 มีนาคม 2549 ห้องประชุม 3 มทร ล้านนาเชียงใหม่ และ 20 ตุลาคม 2550 ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ ลำปาง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของมทร ล้านนา  

ข้อ 1 การส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.1 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมโดยเน้นการจัดหลักสูตรที่หลากหลาย

1.2 พัฒนาห้องปฏิบัติการและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียน การสอนอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

1.3  พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย

1.4  พัฒนามาตรฐานการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่พึ่งพาตนเองได้

1.5  ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ จริยธรรม การทำนุบำรุงวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

. โครงการ Intensive Learning Courses for Educational Administrators of RMUTL สำหรับอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการกอง รองผู้อำนวยการกอง

 

การสัมมนาผู้บริหารระดับสูงเรื่องการจัดการศึกษา (กลุ่ม Lead) 

กัสซัน (2) วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2550 (43 ท่าน) มีเนื้อหาดังนี้

ดร.วรรณา เต็มสิริพจน์ ผู้เชี่ยวชาญการทำแผนแม่บทของ สกอ.บรรยายให้ข้อมูล เกี่ยวกับแนวคิดการจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) ประสบการณ์การทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีระยะยาว (KMUTT Roadmap 2020) และการนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ

อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ ผ้าเจริญ ประธานกรรมการบริษัท King’s Collection Co.,Ltd. บรรยายเรื่องการเป็นผู้ให้บริการที่ดี (Customer Service)” โดยให้แง่คิดในการจัดกิจกรรมในองค์กรคือ ให้บุคลากรมีความรู้สึกเป็นเจ้าของหน่วยงาน รักที่จะทำงานให้ดีที่สุด

รศ.ชัยยศ สันติวงษ์ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายเรื่อง  “วัฒนธรรมองค์กรให้แง่คิดว่า องค์กรต้องเปลี่ยนและปรับตัวอยู่ตลอดเวลา และต้องเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าด้วย นอกจากนั้น ผู้บริหารระดับสูง (Lead) ต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (มีสติ) ผู้บริหารระดับกลาง(Link) จะต้องบริหารการเปลี่ยนแปลง (มีใจ) ผู้บริหารระดับต้น (Things do) จะต้องลงมือทำให้การเปลี่ยนแปลงสำเร็จ (มีฝีมือ)

.ดร.ชาติชาย เชียงใหม่ อาจารย์จากสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)ได้บรรยายในหัวข้อภาวะผู้นำและการบริหารการเปลี่ยนแปลง(Leadership and Change Management)” โดยกล่าวถึงยุทธศาสตร์การจัดการการเปลี่ยนแปลง คือ 1. ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนความคิดวิธีคิดและโลกทัศน์ 2. ยุทธศาสตร์ขจัดความรู้สึกสบายและนิ่งเฉย และ 3. ยุทธศาสตร์ชี้ให้เห็นถึงความสามารถที่ไม่ก่อเกิดผลงาน

คุณสุรชัย นิ่มละออ และคุณสราวุธ นาคใหม่ จากบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง)บรรยายเรื่ององค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)” โครงการเรียนรู้และสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) การสร้างบรรยากาศในที่ทำงานให้มีความสะอาด สะดวก และมีความสุข รวมทั้งร่วมดำเนินกิจกรรมกับชุมชุนและสังคมเพื่อการเรียนรู้และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

Continue Reading »

มทร ล้านนา ดำเนินโครงการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ การสอนเน้นให้นักศึกษาคิดเป็น ทำเป็น สามารถแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เน้นให้อาจารย์พัฒนางานวิจัย สามารถทำงานวิจัยจากโจทย์จริงจากภาคการผลิต การทำงานวิจัยด้วยความร่วมมือทั้งจากนักวิชาการ โจทย์จริงจากภาคการผลิต และเปิดโอกาสให้นักศึกษาทำวิจัย เป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้นักศึกษามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในกระบวนการเรียนการสอน การคิด การหาคำตอบด้วยตนเอง

วันที่ 21-25 กรกฏาคม 2551 ทีมอาจารย์จากทุกคณะ จะไปเรียนรู้กระบวนการออกแบบหลักสูตร ออกแบบวิธีการเรียนการ

สอน แนวทางการทำวิจัยร่วม การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์เข้าฝังตัวและฝึกงานในมหาวิทยาลัย และภาคการผลิตของญี่ปุ่น โดยจะเข้าร่วม workshops ที่ Tokyo University of Technology, Nippon Institute of Technology, Komaba High School,University of Tsukuba และ  Tama Campus รายละเอียดการศึกษาดูงาน ดังเอกสารแนบ

nit-rmutl-tut-sc-and-agri   เป้าเหมายการเรียนรู้คณะวิทย์ เกษตร

nit-rmutl-fine-arts1            เป้าหมายการเรียนรู้คณะศิลปกรรม สถาปัตยกรรม

nit-rmutl-tut-bus-adm       เป้าหมายการเรียนรู้คณะบริหารฯ

nit-rmutl-tut-engineering   เป้าหมายการเรยนรู้คณะวิศวกรรม

nit-rmutl-tut-liberal-arts   เป้าหมายการเรียนรู้สาขาศิลปศาสตร์

tut-rmutl-komaba-cisat-2 เป้าหมายการเรียนรู้ของ College of Integrated Science and Technology

IAESTE students at RMUTL

In this semester, RMUTL have a chance to host 9 IAESTE students. Until now only two IAESTE students arrived: Mr Bora Omeroglu from Turkey and Ms Wided Maghraoui from Tunesia. We welcome them and hope they enjoy learning and living in Thailand. Mr Bora Omeroglu, a multimedia design student  is at the Department of Fine Arts.  Ajarn Sitang Jenwinitchai is looking after him as her son. Ms Wided Maghraoui is studying Electronics in the Department of Engineer. Ajarn Nopadon Maneetian is her supervisor. Both of them will be teacher assistants and conduct projects under the supervision of the faculty staff of Engineering and Fine arts.

Have a good time in Thailand!!!

 

 

 File 1 บทบรรยาย เรื่องการจัดทำแผนกลยุทธ์โดยอาจารย์ ดร.วรรณา เต็มศิริพจน์ จาก มจธ  strategic_planning_design

 

 

 

heart-2

เนื้อหาใน file ที่แนบเป็นบทสรุปการฝึกอบรมสัมมนา ณ กัสซัน ขุนตาล 23-24 ก ค 2550

 one_page_summary-gussun2

 

Title: ประชุมสรุปงาน MITA2008
Location: ห้องประชุมวิชาการ
Start Time: 10:30
Date: 2008-07-11
End Time: 11:30

Older Posts »